فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

 
  •     مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom ، مجموعه دبیرستانهای مفید، 1393
  •    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom، سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات،شهریور 1393   
  •    عضوکمیته ی تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،1383              
  •    مجری طرح  تدوین استانداردهای آی سی تی در تالیف کتب کمک آموزشی دوره دبستان و راهنمایی آموزش و پرورش،1390              
  •   مدرس کارگاه آموزش علوم ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدرسین مراکز تربیت معلم سراسر کشور،1382              
  •   داور هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد، (کتابهای آی سی تی)، 1389        
  •   مجری کارگاه گزارش دهی دیجیتال یاDigital Storytelling و کاربرد آن در آموزش مدرسه در هشتمین کنفرانس ملی و    پنجمین کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی ایران،1392              
  •    طراحی وساخت نرم افزار آموزش بردار و مختصات سال دوم راهنمایی،1383          
  •   طراحی سناریو و ارشناسی پروژه تولید چند رسانه ای راهنمای معلم(کتاب هدیه های آسمان)،1383  
  •   طراحی سی انیمیشن برای علوم دوره ابتدایی 1382
زینب گلزاری
زینب گلزاری

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^