معرفی

مشخصات فردی

زینب گلزاری

نام - نام خانوادگی : زینب   گلزاری

پست الکترونیکی : z_golzari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم تربیتی / تکنولوژی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم تربیتی / تکنولوژی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم تربیتی / مدیریت آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

  •    داور دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، نشریه علمی – پژوهشی، شاپا 2345-4938، 1392 
  •     استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، واحد شهر ری،1386-1387  
  •     استاد مدعو دانشکده ادبیات و علوم و انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات، 1394 تا کنون
  •     مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom ، مجموعه دبیرستانهای مفید، 1393
  •    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom، سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات،شهریور 1393   
  •    عضوکمیته ی تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،1383              
  •    مجری طرح  تدوین استانداردهای آی سی تی در تالیف کتب کمک آموزشی دوره دبستان و راهنمایی آموزش و پرورش،1390              
  •   مدرس کارگاه آموزش علوم ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدرسین مراکز تربیت معلم سراسر کشور،1382              
  •   داور هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد، (کتابهای آی سی تی)، 1389        
  •   مجری کارگاه گزارش دهی دیجیتال یاDigital Storytelling و کاربرد آن در آموزش مدرسه در هشتمین کنفرانس ملی و    پنجمین کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی ایران،1392      

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع همکاری : تمام وقت

زینب گلزاری
زینب گلزاری

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^